Skip to main content

An Giang triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

hinh

Vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh

Mục đích là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.

Đồng thời thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp thực hiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Theo Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả; các hoạt động tập trung hướng về cơ sở; đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó quan tâm đến trẻ em mồ côi do Covid-19 được kết nối, nhận hỗ trợ bằng nhiều hình thức kể cả vật chất lẫn tinh thần.

Các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động vì trẻ em năm 2023: 

Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.

Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng.

Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em./.