Skip to main content

Thông tin đơn vị

THÔNG TIN ĐƠN VỊ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH CHÂU

 

UBND

Địa chỉ: ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.863.994
Email: vinhchau@angiang.gov.vn