Skip to main content

THÔNG BÁO

Xí nghiệp Điện nước Châu Đốc xin thông bao sẽ tạm ngưng, giảm cung cấp nước sinh hoạt một số khu vực như sau:

- Thời gian: Từ 7h ngày 17/8/2023 ( thứ năm) đến 7h ngày 18/8/2023 (Thứ sáu).

- Khu vực: Toàn bộ xã Vĩnh Châu

- Lý do: duy tu bảo dưỡng Trạm cấp nước Vĩnh Châu.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu xin thông báo đến nhân dân trên địa bàn xã biết và chủ động dự trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Khi có nước trở lại một số khu vực xã trung tâm nước sẽ yếu và đục cục bộ trong thời gian ngắn do xáo trộn thủy lực trong đường ống.